Vergunningen voor beginners

8 februari 2023

Om een stuk grond in Nederland te gebruiken voor persluchtopslag moet Corre Energy zich uiteraard houden aan allerlei regels. 

Tijdens de informatieavond over ons project, die gehouden werd in November 2022, bleek dat er veel vragen waren rondom de vergunningen die aangevraagd dienen te worden om ons plan te mogen realiseren. Hieronder geven we je wat informatie over dit onderwerp.

Ons team bestaat voor een deel uit mensen die verstand hebben van de ondergrond, van techniek en van het Nederlands rechtssysteem. Met deze kennis maken we een plan voor de lange termijn om duurzame energie slimmer te gebruiken dan we nu doen. Dus ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, willen wij je voorzien van duurzaam gewonnen energie.

Met het plan dat ons team zorgvuldig uitgedacht heeft kijkt onze collega, die verantwoordelijk is voor de vergunningen, welke stappen we moeten doorlopen om ons plan uit te mogen voeren. Hier zetten we ze voor je op een rij:

1. Aanpassen bestemming - optie 1

Op dit moment is de beoogde locatie van onze installatie een stuk landbouwgrond. Om hier een installatie te mogen bouwen moet de bestemming veranderd worden in industriegrond. Dit wordt in principe geregeld door de gemeente. Mocht dit niet lukken dan gaat het Rijk dit oppakken en spreken we van een Rijksinpassingsplan.

2. Aanpassen bestemming - optie 2 

Als de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast, dan gebeurt de planologische inpassing niet met een bestemmingsplan, maar – in de regel – met een inpassingsplan (ook wel 'rijksinpassingsplan' genoemd). Dit is in feite een bestemmingsplan dat door de rijksoverheid wordt vastgesteld in plaats van door de gemeenteraad.

3. Vergunningen

Als de bestemming van de beoogde locatie gewijzigd is worden er verschillende vergunningen aangevraagd. Dit coördineert Corre Energy:

- Opslagplan: We vragen toestemming om samengeperste koude lucht in de grond op te slaan.

- Omgevingsvergunning: Dit is een vergunning die nodig is wanneer er een bouwwerk gebouwd wordt die voor mogelijke hinder kan zorgen voor mens en milieu.

- Wet natuurbeschermingsvergunning: Allerlei verschillende planten- en diersoorten zorgen ervoor dat de natuur weerbaar is. Om kwetsbare soorten te beschermen mag niet overal gebouwd worden. Daarom dient er eerst een vergunning aangevraagd te worden.

- Ontheffing flora en fauna wet: In een ontheffing op de Wet Natuurbescherming wordt er een uitzondering gemaakt op het overtreden van deze wet. Dit betekent dat je op hoge uitzondering en onder bepaalde strikte eisen negatieve effecten op beschermde soorten of gebieden mag veroorzaken.

- Omgevingsvergunning (bouwvergunning): Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning).

- Omgevingsvergunning tijdelijke toegangswet: Dit is een vergunning voor de aanleg van een tijdelijke weg om het terrein op te kunnen komen.

- Waterwet vergunning: Dit is een vergunning voor verrichtingen van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater.

Als de vergunningen zijn aangevraagd wordt dit aangekondigd in lokale media. Dit wordt gedaan door de gemeente. Hierin wordt vermeld welke vergunningen zijn aangevraagd en hoe je bezwaar kan maken.

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Schroom niet te mailen naar [email protected].

TOP